ค่าบริการ รับทำบัญชี

ค่าบริการรับทำบัญชี

ค่าบริการ รับทำบัญชี เริ่มต้นเดือนละ 500 บาท

ค่าบริการ รับทำบัญชี  ขึ้นอยู่กับปริมาณเอกสาร และความยากง่ายของธุรกิจ ในการ บันทึกบัญชี ของลูกค้า ซึ่งโดยทั่วๆ ไป ค่าบริการ รับทำบัญชี ของ สำนักงานบัญชี จะเริ่มต้นที่ 500 บาท ค่า บริการรับทำบัญชี ดังกล่าวนอกจากจะรวมถึงค่าบริการ บันทึกบัญชี แล้วยังครอบคลุมถึงการให้บริการในการดูแลลูกค้าในเรื่อง บัญชีและภาษี ด้วย  ค่าบริการ รับทำบัญชี มีลำดับขั้น และ ประเภทกิจการดังนี้

1.ธุรกิจให้บริการ

ลูกค้าไม่มีรายการ  แต่ต้องการให้ สำนักงานบัญชี ยื่น ฟอร์มเปล่า และดูแลเรื่องการ จัดทำบัญชี ให้  ค่าบริการ    500  บาท ต่อเดือน

เอกสาร บิลใบกำกับภาษีซื้อ ใบกำกับภาษีขายและใบเสร็จอื่นๆ อยู่ระหว่าง   10-40 ชุด ค่าบริการ                   1,500 บาท ต่อเดือน

เอกสารบิลใบกำกับภาษีซื้อ ใบกำกับภาษีขายและใบเสร็จอื่นๆอยู่ระหว่าง    41-80 ชุด ค่าบริการ                    2,000 บาทต่อเดือน

เอกสารบิลใบกำกับภาษีซื้อ ใบกำกับภาษีขายและใบเสร็จอื่นๆอยู่ระหว่าง    81-120 ชุด ค่าบริการ                  2,500 บาทต่อเดือน

เอกสารบิลใบกำกับภาษีซื้อ ใบกำกับภาษีขายและใบเสร็จอื่นๆอยู่ระหว่าง     121- 170 ชุด ค่าบริการ              3,000 บาทต่อเดือน

เอกสารบิลใบกำกับภาษีซื้อ ใบกำกับภาษีขายและใบเสร็จอื่นๆ อยู่ระหว่าง   171-300 ชุด ค่าบริการ                 4,500 บาท ต่อเดือน

เอกสารบิลใบกำกับภาษีซื้อ ใบกำกับภาษีขายและใบเสร็จอื่นๆ อยู่ระหว่าง  301-400 ชุด ค่าบริการ                7,000 บาท ต่อเดือน

 

2.ธุรกิจซื้อมาขายไป

ลูกค้าไม่มีรายการ  แต่ต้องการให้ สำนักงานบัญชี ยื่น ฟอร์มเปล่า และดูแลเรื่อง บัญชี ให้  ค่าบริการ    500  บาท ต่อเดือน

เอกสาร บิลใบกำกับภาษีซื้อ ใบกำกับภาษีขายและใบเสร็จอื่นๆ อยู่ระหว่าง   10-40 ชุด ค่าบริการ                   2,000 บาท ต่อเดือน

เอกสารบิลใบกำกับภาษีซื้อ ใบกำกับภาษีขายและใบเสร็จอื่นๆ อยู่ระหว่าง    41-80 ชุด ค่าบริการ                    2,500 บาทต่อเดือน

เอกสารบิลใบกำกับภาษีซื้อ ใบกำกับภาษีขายและใบเสร็จอื่นๆ อยู่ระหว่าง    81-120 ชุด ค่าบริการ                  3,000 บาทต่อเดือน

เอกสารบิลใบกำกับภาษีซื้อ ใบกำกับภาษีขายและใบเสร็จอื่นๆ อยู่ระหว่าง     121- 170 ชุด ค่าบริการ              3,500 บาทต่อเดือน

เอกสารบิลใบกำกับภาษีซื้อ ใบกำกับภาษีขายและใบเสร็จอื่นๆ อยู่ระหว่าง   171-300 ชุด ค่าบริการ                 5,000 บาท ต่อเดือน

เอกสารบิลใบกำกับภาษีซื้อ ใบกำกับภาษีขายและใบเสร็จอื่นๆ อยู่ระหว่าง  301-400 ชุด ค่าบริการ                7,000 บาท ต่อเดือน

 

3.ธุรกิจ ผลิต/รับเหมาก่อสร้าง/นำเข้า-ส่งออก/โลจิสติส

ลูกค้าไม่มีรายการ  แต่ต้องการให้ สำนักงานบัญชี ยื่น ฟอร์มเปล่า และดูแลเรื่องบัญชีให้  ค่าบริการ    500  บาท ต่อเดือน

เอกสาร บิลใบกำกับภาษีซื้อ ใบกำกับภาษีขายและใบเสร็จอื่นๆ  อยู่ระหว่าง   1-20 ชุด ค่าบริการ                      2,000 บาท ต่อเดือน

เอกสาร บิลใบกำกับภาษีซื้อ ใบกำกับภาษีขายและใบเสร็จอืนๆ  อยู่ระหว่าง   21-40 ชุด ค่าบริการ                                2,500 บาท ต่อเดือน

เอกสารบิลใบกำกับภาษีซื้อ ใบกำกับภาษีขายและใบเสร็จอื่นๆ อยู่ระหว่าง    41-80 ชุด ค่าบริการ                    3,000 บาทต่อเดือน

เอกสารบิลใบกำกับภาษีซื้อ ใบกำกับภาษีขายและใบเสร็จอืนๆ อยู่ระหว่าง    81-120 ชุด ค่าบริการ                  3,500 บาทต่อเดือน

เอกสารบิลใบกำกับภาษีซื้อ ใบกำกับภาษีขายและใบเสร็จอื่นๆ อยู่ระหว่าง     121- 170 ชุด ค่าบริการ              4,000 บาทต่อเดือน

เอกสารบิลใบกำกับภาษีซื้อ ใบกำกับภาษีขายและใบเสร็จอื่นๆ อยู่ระหว่าง   171-300 ชุด ค่าบริการ                 6,500 บาท ต่อเดือน

เอกสารบิลใบกำกับภาษีซื้อ ใบกำกับภาษีขายและใบเสร็จอื่นๆ อยู่ระหว่าง  301-400 ชุด ค่าบริการ                9,000 บาท ต่อเดือน

ค่าบริการ  รับทำบัญชี ข้างต้น รวมถึง การปิดงบการเงินประจำเดือน ให้คำปรึกษาบัญชี และภาษี

 

บันทึก

บันทึก

บันทึก

บันทึก

บันทึก

บันทึก

บันทึก

บันทึก

บันทึก

บันทึก

บันทึก

บันทึก

บันทึก

บันทึก

บันทึก

บันทึก

บันทึก

บันทึก