สรรพากรเอาจริง 4 องค์ประกอบ เข้าข่าย ความผิดร้ายแรง ส่ง ปปง

นายสมชาย แสงรัตนมณีเดช รองอธิบดีกรมสรรพากร แจ้งว่า มี 4 ความผิดที่เข้าข่าย ส่ง ปปง มีดังนี้

1.เป็นผู้กระทำความผิดตามมาตรา 37 มาตรา 37 ทวิ และมาตรา 90/4 แห่งประมวลรัษฎากร

2.หลีกเลี่ยงภาษีอากร ฉ้อโกงภาษีอากร เป็นจำนวนตั้งแต่ 10 ล้านบาทขึ้นไป

3.กระทำในลักษณะกระบวนการ หรือเป็นเครือข่าย  และ

4.มีพฤติกรรมปกปิดหรือซ่อนเร้นทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดเพื่อมิให้ติดตามทรัพย์สินนั้นได้

เมื่อเข้าองค์ประกอบทั้ง 4 ประการข้างต้น ให้ถือว่าความผิดดังกล่าวเป็นความผิดมูลฐาน      ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ซึ่งกรมสรรพากรจะส่งข้อมูลให้สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินดำเนินการตามกฎหมายต่อไป