สาระสำคัญ และข้อแตกต่าง พระราชบัญญัติ การจัดตั้งบริษัทจำกัดคนเดียว กับบริษัททั่วไป

พระราชบัญญัติ การจัดตั้งบริษัทจำกัด คนเดียว ที่ผ่าน ครม.แล้วเมื่อวันที่ 24 ม.ค. 2560 มีสาระที่แตกต่างจากบริษัทจำกัดทั่วไปดังนี้

  1. ชื่อที่ใช้ ต้องมีคำว่า  บริษัท…. จำกัด (คนเดียว) ซึ่งในบริษัททั่วไป ไม่มี วงเล็บคำว่า “คนเดียว”
  2. หากจัดตั้งแล้ว ต้องจัดให้มีป้ายชื่อบริษัท ภายในสิบสี่วันนับแต่วันจดทะเบียน
  3. งบการเงินต้องได้รับการตรวจสอบและแสดงความเห็นโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เว้นแต่อธิบดีโดยความเห็นชอบรัฐมนตรี กำหนดยกเว้นการมีผู้สอบบัญชี   จะเห็นว่า อาจจะไม่มีผู้สอบบัญชีก็ได้
  4. ได้กำหนดอำนาจกรรมการบริษัทเพิ่มเติม ตามมาตรา 22 คือ กรรมการบริษัท ต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต รวมถึงการไม่กระทำการใดที่เป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท ที่ส่วนได้เสียของตนขัดกับส่วนได้เสียของบริษัท มีเรื่อง ธรรมาภิบาลเข้ามาเกี่ยวข้องด้วย
  5. มาตรา 26 ในข้อบังคับบริษัทอาจกำหนดให้มีบุคคลภายนอกที่ไม่ใช่กรรมการของบริษัทเป็นกรรมการตรวจสอบด้วยก็ได้  อันนี้น่าจะเป็นของใหม่สำหรับบริษัททั่วไป
  6. อัตราค่าธรรมเนียม การจดทะเบียนบริษัท เท่ากับ 2,000 บาท ข้อนี้ จะถูกกว่าบริษัท ที่อยู่ที่ ล้านละ 5,500 บาท