อัตราภาษีนิติบุคคลปี 2559 และ 2560 ขึ้นไป

บริษัท หรือ ห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล นิติบุคคลขนาดกลาง และขนาดย่อม ที่ได้ยื่นคำขอจดแจ้งผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของ กรมสรรพากร ตั้งแต่วันที่ 15 มกราคม 2559 ถึง วันที่ 15 มีนาคม 2559 ว่าเป็นผู้ประกอบการตามพระราชกำหนดการยกเว้นและสนับสนุนการปฏิบัติการเกี่ยวกับภาษีอากรตามประมวลรัษฏากร และต้องไม่ถูกเพิกถอนการได้รับการยกเว้นตามพระราชกำหนดฯ จะได้สิทธิประโยชน์ ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล ดังนี้ (ต้องมีรายได้ไม่เกิน 30 ล้านบาทต่อปี และ ทุนจดทะเบียนไม่เกิน 5 ล้านบาท)

อัตราภาษี

กำไรสุทธิ                               ปี 2559        ปี 2560       ปี 2561ขึ้นไป

0-3 แสนบาท                          0%                0%               0%

3 แสนบาทขึ้นไป                     0%             10%

3 แสนบาท ถึง 3 ล้าน                                                        15%

3ล้านขึ้นไป                                                                        20%

รายได้เกิน 30 ล้านบาทต่อปี และ ทุนจดทะเบียนเกิน 5 ล้านบาท   20 เปอร์เซ็นต์ของกำไรสุทธิ ทุกอัตรากำไรสุทธิ

รายได้เกิน 500 ล้านบาท หากจดแจ้ง ไม่ตรวจย้อนหลังปี 2558 และได้อัตราภาษี 20 เปอร์เซ็นต์

อ้างอิง พระราชกฤษฏีกาฯ 595