อัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลปี 2560 และ 2561

    กำไรสุทธิ                                                           2560                                          2561

SMEที่จดแจ้ง

1-150,000                                                                 ยกเว้น                                          ยกเว้น

150,001-300,000                                                     ยกเว้น                                         ยกเว้น

300,000-1,000,000                                                   10%                                            15%

1,000,001-3,000,000                                               10%                                            15%

3,000,001 ขึ้นไป                                                         10%                                            20%

————————————————————————————————————————————————-

  กำไรสุทธิ                                                                             2560                                          2561

SMEที่่ไม่ได้                      

จดแจ้ง

1-150,000                                                                               ยกเว้น                                        ยกเว้น

150,001-300,000                                                                  ยกเว้น                                          ยกเว้น

300,000-1,000,000                                                                15%                                           15%

1,000,001-3,000,000                                                            15%                                           15%

3,000,001 ขึ้นไป                                                                      20%                                          20%