อัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ปี 2560

เงินได้สุทธิตั้งแต่(บาท)                                                                              อัตราภาษี

0-150,000                                                                                                          0%

150,000-300,000                                                                                              5%

300,000-500,000                                                                                             10%

500,000-750,000                                                                                              15%

750,000-1,000,000                                                                                          20%

1,000,000-2,000,000                                                                                         25%

2,000,000-5,000,000                                                                                         30%

เกิน 5,000,000                                                                                                   35%

ค่าลดหย่อน2560 (Large) (Large)