เกี่ยวกับเรา

บริษัท วิลันกร บัญชี จำกัด ให้บริการ ด้าน รับทำบัญชี ยื่นภาษี จดทะเบียนบริษัท ยื่นประกันสังคม รับทำเงินเดือนพนักงาน ตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2543 ตั้งอยู่เลขที่ 33/450 หมู่บ้านบางนาวิลล่าซอยพลอย 1 ถนน บางนา-ตราด ตำบลบางแก้ว อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ เลขทะเบียนนิติบุคคล 0115543003098

รับทำบัญชี

บริษัท วิลันกร บัญชี จำกัด ประกอบด้วยบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญด้านบัญชีและภาษี เป็นระยะเวลาอันยาวนาน ซึ่งมีคุณวุฒิตั้งแต่ ปริญญาบัตร วิชาชีพชั้นสูง จนถึง ระดับปริญญาโท สาขาด้านการบัญชีและบริหาร
โดยมีวัตถุประสงค์หลัก เพื่อให้บริการงานด้าน การจัดทำบัญชีและยื่นภาษีให้กับลูกค้า ดังนี้
1. งานบริการด้านบัญชี
2. งานบริการด้านสอบบัญชี
3. งานบริการด้านตรวจสอบภายใน
4. งานที่ปรึกษาด้านการบริหารงาน
5. งานที่ปรึกษาด้านภาษีอากร

 

สำนักงานบัญชี

 

 

6. งานบริการด้านกฏหมาย
1. งานบริการด้านบัญชี
ประกอบด้านการจัดทำเอกสารเพื่อให้ เป็นไปตามกฎหมายภาษีอากร และ พระราชบัญญัติ วิชาชีพทางการบัญชี ซึ่งประกอบด้วยเอกสาร ด้าน รับเงิน จ่ายเงิน เอกสารการบันทึกบัญชี ตามระบบใบสำคัญจ่าย ตลอดถึงการจัดทำงบการเงิน ประกอบด้วย งบดุล งบกำไรขาดทุน งบทดลอง งบวิเคราะห์อายุหนี้ และอัตราส่วนทางการเงิน การบริการลูกค้าจะทำการปิดงบการเงินให้กับลูกค้าเป็นรายเดือน

images3

2. งานบริการด้านสอบบัญชี

กฎหมายประมวลแพ่งและพาณิชย์ ได้กำหนดให้ นิติบุคคลทุกประเภท ต้องนำส่งงบการเงินทุกรอบปีบัญชี ซึ่งงบการเงินต้องได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

บริษัทวิ ลันกร บัญชี จำกัด ประกอบด้วยบุคลากรผู้สอบบัญชีที่มีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี และเป็นสำนักงานฝึกอบรมและฝึกหัดงานผู้สอบบัญชีรุ่นใหม่ ที่พึ่งงบจากมหาวิทยาลัย เพื่อเตรียมความพร้อมในการเป็นผู้สอบบัญชี
งานตรวจสอบบัญชี จะทำการตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป เช่น การยืนยันยอดเงินฝากธนาคาร การสังเกตการณ์ตรวจนับสินค้า การยืนยันยอดลูกหนี้การค้าเจ้าหนี้การค้า เป็นต้น

 

index5

3.งานบริการด้านการตรวจสอบภายใน
บริษัทฯ ให้บริการด้าน OUTSOURCING INTERNAL AUDIT แก่ บริษัทลูกค้าด้วย โดยยึดหลัก ธรรมาภิบาล ให้กับลูกค้า งานตรวจสอบภายในประกอบด้วย การวิเคราะห์ระบบงาน พิจารณาถึง จุดแข็ง จุดอ่อน ของระบบงานด้าน การรับจ่ายเงิน เพื่อป้องกันทุจริต รวมตลอดถึง การให้คำแนะนำ ในการทำข้อมูลด้านการบัญชีและบริหาร เพื่อการจัดการให้เกิดประโยชน์สูงสุด
4. งานที่ปรึกษาด้านการบริหารงาน
งานที่ปรึกษาด้านการบริหารงาน ที่ให้กับลูกค้า เป็นการนำข้อมูลด้านบัญชีมาใช้ในการตัดสินใจ และวางแผนทางการบริหาร เช่น การวิเคราะห์จุดคุ้มทุน อัตราส่วนทางการเงิน การจัดการด้านการผลิต เช่น การแยกต้นทุนผันแปร กับต้นทุนคงที่ เพื่อหา จุดคุ้มทุน และ 10 top product sale เป็นต้น

images13

5. งานที่ปรึกษาด้านภาษีอากร
ในปัจจุบันงานภาษีอากรมีความสำคัญแก่ประเทศชาติ เนื่องจาก งบประมาณแผ่นดินส่วนใหญ่ก็ได้มาจากภาษีอากรที่จัดเก็บจาก บุคคล และนิติบุคคล ซึ่ง บริษัทวิลันกร บัญชี จำกัด ได้มุ่งเน้นงานบริการด้านนี้ เพื่อให้มีการเสียภาษีอากรของลูกค้ามีความถูกต้อง เหมาะสม เป็นไปตาม กฎหมายประมวลรัษฎากร

6. งานบริการด้านกฎหมาย
งานบริการด้านกฎหมายประกอบด้วย การให้บริการในการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท และการจดทะเบียนเพิ่มเติมอื่น ที่มีผลทางนิติกรรมต่าง ๆ รวมตลอดถึงการจดทะเบียนภาษีอากร และประกันสังคมทุกประเภท

 

images2

ในปัจจุบันบริษัท วิลันกร บัญชี จำกัด มีพนักงานประจำ พนักงานชั่วคราว และ ที่ปรึกษาผู้สอบบัญชี ทั้งหมดประมาณ 30 คน

จำนวน ลูกค้าของบริษัท วิลันกร บัญชี จำกัด ด้านบัญชี ในปัจจุบัน (ปี 2558) มี จำนวน 80 บริษัท ส่วนใหญ่ ตั้งอยู่ในเขตจังหวัดสมุทรปราการ และ กรุงเทพมหานคร ซึ่ง ประเภทธุรกิจของลูกค้ามีเกือบทุกประเภท ตั้งแต่โรงงานอุตสาหกรรม ,บริษัทให้บริการด้านการผลิต ,ธุรกิจค้าปลีก ค้าส่ง เป็นต้น

วิสัยทัศน์ ของ สำนักงาน วิลันกร บัญชี

“ เราจะบริการลูกค้าด้วยความรวดเร็ว เป็นระบบ และครบหลักเกณฑ์”

 

logo2