ค่านายหน้ารับ จ่ายจากต่างประเทศ

รายการถามตอบปัญหาทั้งหมดหมวดหมู่: Questionsค่านายหน้ารับ จ่ายจากต่างประเทศ
ruksri ทีมงาน asked 1 ปี ago

บริษัท ช. จำกัด รับเงินค่านายหน้า จาก บริษัท A ที่ตั้งอยู่ในประเทศสิงคโปร์ จำนวนเงิน 1,000,000 บาท และบริษท ช. จำกัด ต้องจ่าย ค่านายหน้า ให้กับ บริษัท B ที่ตั้งอยู่ในประเทศสิงคโปร์ จำนวนเงิน 500,000 บาท ค่าที่บริษัท B หาลูกค้า คือบริษัท A มาให้ บริษัท ช. จำกัด อยากจะเรียนถามว่า บริษัท ช. จำกัด ต้องหัก ณ.ที่จ่ายจากการจ่ายค่านายหน้า ให้บริษัท B หรือไม่ ? และต้องมีเอกสารประกอบการจ่ายเงินอะไรบ้าง

1 Answers
ruksri ทีมงาน answered 1 ปี ago

กรณีจ่ายค่านายหน้า ถือเป็นเงินได้ ตามมาตรา 40(2) แห่งประมวลรัษฏากร ต้องหัก ภาษี ณ.ที่จ่าย ร้อยละ 15 ตามมาตรา 70 แห่งประมวลรัษฏากร แต่หากเป็นประเทศที่มีอนุสัญญา ภาษีซ้อน เข้าลักษณะเป็น กำไรจากธุรกิจ หากดำเนินการโดยไม่ผ่าน สถานประกอบการถาวรในไทย ไม่ต้องหัก ภาษี ณ ที่จ่าย ตามข้อ 7 แห่งอนุสัญญาภาษีซ้อนของแต่ละประเทศ หากบริษัทจ่ายค่านายหน้าให้แก่บริษัทในต่างประเทศเพื่อหาลูกค้าในต่างประเทศ เข้าลักษณะเป็นการจ่ายค่าบริการที่กระทำในต่างประเทศและใช้บริการนอกราชอาณาจักรเมื่อบริษัทจ่ายเงินไปต่างประเทศ จึงไม่มีหน้าที่ต้องนำส่งภาษีมูลค่าเพิ่ม ตาม มาตรา 83/6 แห่งประมวลรัษฏากร