ภาษีอาคารจากการเลิกประกอบกิจการ

รายการถามตอบปัญหาทั้งหมดภาษีอาคารจากการเลิกประกอบกิจการ
ปราณี asked 1 ปี ago

กิิจการได้ก่อสร้างเมื่อพ.ศ.2550 และได้นำภาษีซื้อจากการก่อสร้างอาคารมาเครดิตภาษีระหว่างปี 2550-2551 ซึ่งอาคารแล้วเสร็จในต้นปี 2551 แต่กิจการไม่ได้นำอาคารไปจดกับกรมที่ดิน เนื่องจากที่ดินที่กิจการก่อสร้างอาคารไม่ใช่ของกิจการ ต่อมา กิจการได้จดทะเบียนเลิกกิจการเมื่อกลางปี พ.ศ. 2559
อยากจะเรียนถามว่า

  1. กิจการต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะจากการขายอาคารหรือไม่หากต้องเสีย จะเสียภาษีอย่างไรต้องยื่นเสียภาษีที่ไหน ในเมื่ออาคารไม่ได้จดทะเบียนกับกรมที่ดิน
  2. กิจการไม่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มจากการขายอาคารใช่หรือไม่เนื่องจากเป็นอสังหาริมทรัพย์แม้ว่าจะไม่ได้จดทะเบียนกับกรมที่ดิน
  3. กิจการได้ใช้อาคารเกิน 3 ปี ต้องเอาภาษีซื้อมาเป็นภาษีซื้อต้องห้ามหรือไม่
1 Answers
ruksri ทีมงาน answered 1 ปี ago
  1. หากนิติบุคคลมีการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมในการโอนกรรมสิทธิ์อาคารดังกล่าว นิติบุคคลดังกล่าว ถือเป็นการขายอสังหาริมทรัพย์ที่ผู้ขายมีไว้ในการประกอบกิจการ ตาม มาตรา 4(5) แห่งพระราชกฤษฏีกาฯ (ฉบับที่342) พ.ศ. 2541 ต้องเสียภาษีธูรกิจเฉพาะ ตามมาตรา 91/2(6) แห่งประมวลรัษฏากร
  2.  หากบริษัทเป็นผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มขายอาคาร ไม่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มแต่ต้องเสียภาษีธุรกิจกเฉพาะ ตามมาตรา 4(5)  แห่งพระราชกฤษฏีกา (ฉบับที่ 342) พ.ศ. 2541
  3. การขายอาคารดังกล่าวไป ภายใน 3 ปี นับแต่เดือนภาษีที่ก่อสร้างเสร็จสมบูรณ์ ภาษีซื้ออันเกิดจากการก่อสร้าง ถือเป็นภาษีซื้อต้องห้าม นำไปหักออกจากภาษีขายในการคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่ม ตามมาตรา 82/5(6) แห่งประมวลรัษฏากร และ ข้อ 2(4) ของประกาศอธิบดีฯ ภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ 42) แต่หากเกินกวา 3 ปี ถือเป็นภาษีซื้อได้ ไม่ต้องห้าม