ภาษีเงินส่วนแบ่งกำไรตามมาตรา 40(4)ฉ

รายการถามตอบปัญหาทั้งหมดภาษีเงินส่วนแบ่งกำไรตามมาตรา 40(4)ฉ
สุทธิ asked 1 ปี ago

เงินส่วนแบ่งกำไรที่จ่ายชำระคืน ตามมาตรา 40(4)ฉ ที่ต้องหัก ณ ที่จ่ายตามอัตรก้าวหน้า 
วิธีการคำนวณตามอัตรก้าวหน้า สามารถนำค่าลดหย่อน เช่น ค่าเบี้ยประกันชีวิต ค่าซื้อกองทุน  LTF RMF มารวมคำนวณด้วยได้หรือไม่

1 Answers
ruksri ทีมงาน answered 1 ปี ago

เงินได้ตามมาตรา 40(4)ฉ แห่งประมวลรัษฏากร หัก ภาษี ณ ที่จ่าย ตามอัตราภาษี  เงินได้ ตามมาตรา 50 (2) แห่งประมวลรัษฏากร และนำส่งด้วยแบบ ภงด 2 ทั้งนี้ โดยไม่ได้รับยกเว้นเงินได้ จำนวน 150,000 บาทแรก ตามมาตรา 4 แห่งพระราชกฤษฏีกาฯ (ฉบับ 470) พ.ศ. 2551 เนื่องจากมิได้คำนวณภาษีเงินได้ ตามมาตรา 48(1) แห่งประมวลรัษฏากร แล้วไม่สามารถนำรายการลดหย่อนต่างๆ มารวมคำนวณได้