%e0%b8%a2%e0%b8%b7%e0%b9%88%e0%b8%99%e0%b8%a0%e0%b8%87%e0%b8%94-50-%e0%b9%80%e0%b8%9e%e0%b8%b4%e0%b9%88%e0%b8%a1%e0%b9%80%e0%b8%95%e0%b8%b4%e0%b8%a1%e0%b8%95%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%97

รายการถามตอบปัญหาทั้งหมดหมวดหมู่: Questions%e0%b8%a2%e0%b8%b7%e0%b9%88%e0%b8%99%e0%b8%a0%e0%b8%87%e0%b8%94-50-%e0%b9%80%e0%b8%9e%e0%b8%b4%e0%b9%88%e0%b8%a1%e0%b9%80%e0%b8%95%e0%b8%b4%e0%b8%a1%e0%b8%95%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%97
Parinya Srisuthamphon asked 7 เดือน ago

-ทางกรมสรรพากร แจ้งมาว่ายื่นรายได้ไม่ตรงกัน (ภพ.30 กับ ภงด.50)  ให้ผมทำการปรับปรุงโดย เดบิต รายได้ค้างรับ เครด้ิต รายได้ ซึ่งหลังจากปรับปรุงแล้วทำให้ต้องเสียภาษี (ก่อนหน้านี้ไม่เสีย)  แต่ผมได้ทำการลงทะเบียนบัญชีชุดเดียวไว้ ทำให้กรมสรรพากร ไม่มีอำนาจในการเรียกเก็บภาษีย้อนหลังได้ ขอถามดังนี้ครับ 1.ยื่นภงด.50 เพิ่มเติมโดยเสียภาษี แต่ลงบัญชีชุดเดียวไว้ ทำให้ไม่เสียภาษี กรณีนี้ กรมสรรพากรจะออกใบเสร็จให้ยังไงครับ  2.ต้องยื่นงบการเงินด้วยรึป่าวครับ (ฉบับเดิมหรือหลังจากปรับปรุงแล้วครับ) 3.ต้องส่งงบการเงินให้กรมพัฒนาธุรกิจการค้าด้วยรึป่าวครับ   ขอบพระคุณครับ

2 Answers
ruksri ทีมงาน answered 7 เดือน ago

หัวข้อคำถามหายไปครับ รบกวน ขอหัวข้อคำถามหน่อยครับ

ruksri ทีมงาน answered 7 เดือน ago

เรียน คุณปริญญา
ตามคำถามผมเข้าใจว่า แบบ ภงด 50 หรือรายได้ในงบการเงินมีรายได้ต่ำกว่ารายได้ในแบบ ภ.พ.30 ทำให้ต้องทำรายการปรับปรุง  โดย 
เดบิท รายได้ค้างรับ    xxx
    เครดิตรายได้                xxx
ตามคำถามข้อ 1 ต้องยื่นเพิ่มเติม ภงด 50 ซึ่งการยื่นเพิ่มเติมนี้มีผลทำให้รายได้สุงขึ้นและกำไรมากขึ้น  หากรายได้ไม่เกิน 30 ล้านบาท และมีทุนจดทะเบียน ไม่เกิน 5 ล้านบาท เมื่อจดทะเบียนบัญชีชุดเดียว   ก็ยังได้ยกเว้นไม่เสียภาษีครับ กรมสรรพากร ก็รับยื่นแบบ ภงด 50 เพิ่มเติม โดยออกใบเสร็จให้ มียอดชำระบัญชีเท่ากับ ศูนย์บาทครับ ซึ่งเราก็จะต้องนำใบเสร็จในแบบที่ยื่นเพิ่มเติม เพื่อเป็นหลักฐานต่อไป
                     2.ต้องยื่นงบการเงินเเพิ่มเติมกับกรมพัฒนาธุรกิจครับ หากรายการดังกล่าวมีสาระสำคัญ โดยทำจดหมายชี้แจ้งข้อผิดพลาดแนบไปกับงบที่ยื่นเพิ่มเติม ครับ