ยื่นแบบภงด.50ผิด

เจี๊ยบ asked 1 ปี ago

ห้างหุ้นส่วนของกระผมได้ยื่นแบบภงด.50 แล้วและพบว่าภายหลังมีข้อมูลผิดพลาดและต้องการจะยื่นแบบให้ถูกต้องจะยื่นแบบภงด.50เพิ่มเติมได้หรือไม่ หรือต้องดำเนินการอย่างไรครับ และต้องยื่นงบการเงินที่ผู้สอบบัญชีรับรองถูกต้องแนบไปด้วยหรือไม่

1 Answers
ruksri ทีมงาน answered 1 ปี ago

กรณียื่นแบบ ภ.ง.ด. 50 แล้วพบว่า บันทึกรายการไม่ถูกต้องให้ยื่นแบบ ภงด 50 เพิ่มเติม ด้วยการกรอกรายการต่างๆ ด้วยตัวเลขที่ถูกต้องและครบถ้วนทุกรายการ
ทั้งนี้ หากมีการปรับปรุงกำไรสุทธิทางภาษี ยื่นแบบ ภงด 50 เพิ่มเติม โดยไม่ต้องแนบงบการเงิน
แต่หากกรณีมีการปรับปรุงรายการใน งบการเงิน ยื่นแบบ ภงด 50 เพิ่มเติม โดยต้องแนบงบการเงิน และมีผู้สอบบัญชีลงลายมือชื่อรับรองงบการเงินดังกล่าว