ยื่นแบบภงด.50ผิด

เจี๊ยบ asked 1 ปี ago

ห้างหุ้นส่วนของกระผมได้ยื่นแบบภงด.50 แล้วและพบว่าภายหลังมีข้อมูลผิดพลาดและต้องการจะยื่นแบบให้ถูกต้องจะยื่นแบบภงด.50เพิ่มเติมได้หรือไม่ หรือต้องดำเนินการอย่างไรครับ และต้องยื่นงบการเงินที่ผู้สอบบัญชีรับรองถูกต้องแนบไปด้วยหรือไม่

1 Answers
ruksri ทีมงาน answered 12 เดือน ago

กรณียื่นแบบ ภ.ง.ด. 50 แล้วพบว่า บันทึกรายการไม่ถูกต้องให้ยื่นแบบ ภงด 50 เพิ่มเติม ด้วยการกรอกรายการต่างๆ ด้วยตัวเลขที่ถูกต้องและครบถ้วนทุกรายการ
ทั้งนี้ หากมีการปรับปรุงกำไรสุทธิทางภาษี ยื่นแบบ ภงด 50 เพิ่มเติม โดยไม่ต้องแนบงบการเงิน
แต่หากกรณีมีการปรับปรุงรายการใน งบการเงิน ยื่นแบบ ภงด 50 เพิ่มเติม โดยต้องแนบงบการเงิน และมีผู้สอบบัญชีลงลายมือชื่อรับรองงบการเงินดังกล่าว