ได้รับค่าบริการจากการติดตั้งเครื่องจักรในต่างประเทศ

รายการถามตอบปัญหาทั้งหมดได้รับค่าบริการจากการติดตั้งเครื่องจักรในต่างประเทศ
จ๋า asked 1 ปี ago

บริษัท ก.ตั้งอยู่ในประเทศไทย ได้รับค่าบริการจากบริษ้ัทในประเทศอิตาลีเนื่องจากบริษัทในอิตาลีได้ว่าจ้างบริษัท ก ให้ไปติดตั้งเครื่องจักรของบริษัทที่ตั้งอยู่ที่ประเทศอินโดนีเซีย จึงอยากเรียนถามว่า

1.รายได้ที่ได้รับจากการติดตั้งเครื่องจักรจากประเทศอินโดนีเซียโดยบริษัทที่ประเทศอิตาลีเป็นคนจ่ายบริษัท ก ต้องนำส่งภาษีมูลค่าเพิ่มหรือไม่?

2.หากบริษัท ก ได้รับค่านายหน้าจากการขายอะไหล่ทีเกิดจากการติดตั้งเครื่องจักรด้วยรายได้ค่านายหน้าต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มหรือไม่?

1 Answers
ruksri ทีมงาน answered 1 ปี ago
  1. การให้บริการดังกล่าวเป็นการให้บริการ ตามมาตรา 77/1(10) แห่งประมวลรัษฏากร เข้าลักษณะเป็นการให้บริการในต่างประเทศ และได้มีการใช้บริการนั้นในต่างประเทศทั้งสิ้น ถือเป็นว่าการให้บริการนั้นเป็นการให้บริการนอกราชอาณาจักร ตามาตรา 77/2 แห่งประมวลรัษฏากร ไม่อยู่ในบังคับต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม ตาม ข้อ 6 ของคำสั่งกรมสรรพากร ที่ ป. 104/2544 ดังนั้น จึงไม่ต้องนำค่าตอบแทนกรอกในแบบ ภ.พ. 30
  2.  หากบริษัทประกอบกิจการเป็นนายหน้าหาลูกค้าในต่างประเทศให้กับผู้ประกอบการขายสินค้าในต่างประเทศ และผู้ประกอบการดังกล่าวได้ขายสินค้าหรือให้บริการแก่ผู้ซื้อสินค้าหรือผู้รับบริการในต่างประเทศด้วยกัน บริษัทไม่ต้องนำค่านายหน้าที่ได้รับดังกล่าวมารวมเป็นเป็นมูลค่าของฐานภาษีเพื่อเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม ตามาตรา 79(4) แห่งประมวลรัษฏา ประกอบกัน ข้อ 2(3) ของประกาศอธิบดีฯ ภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ 40)