Face Book

Time Line

กำหนดประกาศลงหนังสือพิมพ์ เรียกประชุมผู้ถือหุ้น ภายในวันที่ 22 เมษายน 2561

ใกล้ถึงกำหนด วันสุดท้ายที่ต้อง ลงประกาศหนังสือพิมพ์ เรียกประชุมผู้ถือหุ้น ที่ต้องประชุมภายใน 4 เดือน คือวันที่ 30 เมษายน 2561 ตามกฏหมายกำหนด แล้วน่ะครับ ฉะนั้น วันสุดท้ายที่ต้องส่งให้ หนังสือพิมพ์ คือวันที่ 19 เมษายน 2561
... See MoreSee Less

View on Facebook

จากนั้นก้อฉลองเล็กๆน้อย ๆกับวันสงกรานต์ ... See MoreSee Less

View on Facebook

ฉลองสงกรานต์กับชุดลายดอกทั้งออฟฟิศ ... See MoreSee Less

View on Facebook

อ้ตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาปี 2560
รายได้หลังหักค่าใช้จ่าย(บาท).........อัตรา
0-150,000................................... 0%
150,000-300,000........................ 5%
300,000-500,000........................ 10%
500,000-750,000........................ 15%
750,000-1,000,000..................... 20%
1,000,000-2,000,000.................. 25%
2,000,000-5,000,000.................. 30%
5,000,000 ขึ้นไป......................... 35%

อัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลปี 2560

กำไร...................บริษัท 1..............บริษัท2
(ล้านบาท)

0- 0.15.................0%.....................0%
0.15-0.3...............0%.....................0%
0.3-1.0.................10%...................15%
1.0-3.0.................10%...................15%
3.0ขึ้นไป...............10%................... 20%

บริษัท1 คือบริษัทที่ได้จดทะเบียนบัญชีเดียวกับกรมสรรพากร
บริษัท2 คือบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนบัญชีเดียวกับกรมสรรพากร
... See MoreSee Less

View on Facebook

ใครที่ค้าขาย ผ่านทางอินเตอร์เนต โปรดเตรียมตัวได้แล้วครับ
กรมสรรพากร เตรียมจะจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม สำหรับผู้ประกอบการที่ทำธุรกิจผ่านออนไลน์ทั้งหมด ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ที่มีรายได้ทั้งปีเกิน 1.8 ล้านบาท โดยจะดูข้อมูลโอนเงินผ่านธนาคาร โดยจะส่งเรื่องให้คณะรัฐมนตรีอนุมัติภายในสิ้นเดือนมีนาคม 2561 นี้ ปีที่แล้วสรรพากรจัดเก็บภาษีต่ำกว่าเป้าด้วย

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ http://รับทำบัญชี.ws
... See MoreSee Less

View on Facebook

ทริปเที่ยวประจำปี 2560 เชียงใหม่-ปาย 3 คืน 4 วัน ... See MoreSee Less

View on Facebook

ครม. เห็นชอบร่างพระราชกฤษฎีกา นำทรัพย์สินมาลงทุนแทนเงินสดได้ เพื่อขยายผลในการส่งเสริมให้บุคคลธรรมดาประกอบธุรกิจในรูปของนิติบุคคล โดยกำหนดให้ยกเว้นภาษีเงินได้ ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ และอากรแสตมป์ให้แก่ห้างหุ้นส่วนสามัญ และคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล สำหรับเงินได้ที่ได้รับจากการโอนทรัพย์สินให้แก่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ตั้งขึ้น โดยได้รับค่าตอบแทนเป็นหุ้นสามัญของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลนั้น

ทั้งนี้ เฉพาะการโอนทรัพย์สินและการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ได้กระทำตั้งแต่วันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2559 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560

เพื่อขยายผลการส่งเสริมให้บุคคลธรรมดาประกอบธุรกิจในรูปแบบของนิติบุคคล ประกอบธุรกิจในรูปแบบของนิติบุคคล อันจะทำให้ผู้ประกอบธุรกิจแสดงผลการประกอบการที่แท้จริง สร้างความโปร่งใส และเป็นการสร้างฐานภาษีที่ยั่งยืนในระยะยาว

www.รับทำบัญชี.ws
... See MoreSee Less

View on Facebook

ครม. เห็นชอบร่างพระราชกฤษฎีกา นำทรัพย์สินมาลงทุนแทนเงินสดได้ เพื่อขยายผลในการส่งเสริมให้บุคคลธรรมดาประกอบธุรกิจในรูปของนิติบุคคล โดยกำหนดให้ยกเว้นภาษีเงินได้ ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ และอากรแสตมป์ให้แก่ห้างหุ้นส่วนสามัญ และคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล สำหรับเงินได้ที่ได้รับจากการโอนทรัพย์สินให้แก่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ตั้งขึ้น โดยได้รับค่าตอบแทนเป็นหุ้นสามัญของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลนั้น

ทั้งนี้ เฉพาะการโอนทรัพย์สินและการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ได้กระทำตั้งแต่วันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2559 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560

เพื่อขยายผลการส่งเสริมให้บุคคลธรรมดาประกอบธุรกิจในรูปแบบของนิติบุคคล ประกอบธุรกิจในรูปแบบของนิติบุคคล อันจะทำให้ผู้ประกอบธุรกิจแสดงผลการประกอบการที่แท้จริง สร้างความโปร่งใส และเป็นการสร้างฐานภาษีที่ยั่งยืนในระยะยาว
... See MoreSee Less

View on Facebook

เลือกตั้งนายกสภาวิชาชีพบัญชี วันที่ 10 มิถุนายน 2560 จะเลือกทีมไหนดี หนอออ ... See MoreSee Less

View on Facebook

นายสมชาย แสงรัตนมณีเดช รองอธิบดีกรมสรรพากร แจ้งว่า มี 4 ความผิดที่เข้าข่าย ส่ง ปปง มีดังนี้

1.เป็นผู้กระทำความผิดตามมาตรา 37 มาตรา 37 ทวิ และมาตรา 90/4 แห่งประมวลรัษฎากร

2.หลีกเลี่ยงภาษีอากร ฉ้อโกงภาษีอากร เป็นจำนวนตั้งแต่ 10 ล้านบาทขึ้นไป

3.กระทำในลักษณะกระบวนการ หรือเป็นเครือข่าย และ

4.มีพฤติกรรมปกปิดหรือซ่อนเร้นทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดเพื่อมิให้ติดตามทรัพย์สินนั้นได้

เมื่อเข้าองค์ประกอบทั้ง 4 ประการข้างต้น ให้ถือว่าความผิดดังกล่าวเป็นความผิดมูลฐาน ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ซึ่งกรมสรรพากรจะส่งข้อมูลให้สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินดำเนินการตามกฎหมายต่อไป

www.รับทำบัญชี.ws
... See MoreSee Less

View on Facebook

ข้อแตกต่าง การจัดตั้งบริษัทจำกัดคนเดียว กับบริษัททั่วไป

พระราชบัญญัติ การจัดตั้งบริษัทจำกัด คนเดียว ที่ผ่าน ครม.แล้วเมื่อวันที่ 24 ม.ค. 2560 มีสาระที่แตกต่างจากบริษัทจำกัดทั่วไปดังนี้

1. ชื่อที่ใช้ ต้องมีคำว่า บริษัท.... จำกัด (คนเดียว) ซึ่งในบริษัททั่วไป ไม่มี วงเล็บคำว่า "คนเดียว"
2. หากจัดตั้งแล้ว ต้องจัดให้มีป้ายชื่อบริษัท ภายในสิบสี่วันนับแต่วันจดทะเบียน
3. งบการเงินต้องได้รับการตรวจสอบและแสดงความเห็นโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เว้นแต่อธิบดีโดยความเห็นชอบรัฐมนตรี กำหนดยกเว้นการมีผู้สอบบัญชี จะเห็นว่า อาจจะไม่มีผู้สอบบัญชีก็ได้
4. ได้กำหนดอำนาจกรรมการบริษัทเพิ่มเติม ตามมาตรา 22 คือ กรรมการบริษัท ต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต รวมถึงการไม่กระทำการใดที่เป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท ที่ส่วนได้เสียของตนขัดกับส่วนได้เสียของบริษัท มีเรื่อง ธรรมาภิบาลเข้ามาเกี่ยวข้องด้วย
5. มาตรา 26 ในข้อบังคับบริษัทอาจกำหนดให้มีบุคคลภายนอกที่ไม่ใช่กรรมการของบริษัทเป็นกรรมการตรวจสอบด้วยก็ได้ อันนี้น่าจะเป็นของใหม่สำหรับบริษัททั่วไป
6. อัตราค่าธรรมเนียม การจดทะเบียนบริษัท เท่ากับ 2,000 บาท ข้อนี้ จะถูกกว่าบริษัท ที่อยู่ที่ ล้านละ 5,500 บาท
... See MoreSee Less

View on Facebook

อัตราภาษีนิติบุคคลปี 2559 และ 2560 ขึ้นไป

บริษัท หรือ ห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล นิติบุคคลขนาดกลาง และขนาดย่อม ที่ได้ยื่นคำขอจดแจ้งผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของ กรมสรรพากร ตั้งแต่วันที่ 15 มกราคม 2559 ถึง วันที่ 15 มีนาคม 2559 ว่าเป็นผู้ประกอบการตามพระราชกำหนดการยกเว้นและสนับสนุนการปฏิบัติการเกี่ยวกับภาษีอากรตามประมวลรัษฏากร และต้องไม่ถูกเพิกถอนการได้รับการยกเว้นตามพระราชกำหนดฯ จะได้สิทธิประโยชน์ ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล ดังนี้ (ต้องมีรายได้ไม่เกิน 30 ล้านบาทต่อปี และ ทุนจดทะเบียนไม่เกิน 5 ล้านบาท)

อัตราภาษี

กำไร0-3 แสนบาท ปี2559= 0% ,ปี2560=0%

กำไร 3 แสนบาทขึ้นไป ปี2559=0%, ปี2560=10%
... See MoreSee Less

View on Facebook

อัตราภาษีนิติบุคคลปี 2559 และ 2560 ขึ้นไป

บริษัท หรือ ห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล นิติบุคคลขนาดกลาง และขนาดย่อม ที่ได้ยื่นคำขอจดแจ้งผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของ กรมสรรพากร ตั้งแต่วันที่ 15 มกราคม 2559 ถึง วันที่ 15 มีนาคม 2559 ว่าเป็นผู้ประกอบการตามพระราชกำหนดการยกเว้นและสนับสนุนการปฏิบัติการเกี่ยวกับภาษีอากรตามประมวลรัษฏากร และต้องไม่ถูกเพิกถอนการได้รับการยกเว้นตามพระราชกำหนดฯ จะได้สิทธิประโยชน์ ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล ดังนี้ (ต้องมีรายได้ไม่เกิน 30 ล้านบาทต่อปี และ ทุนจดทะเบียนไม่เกิน 5 ล้านบาท)

อัตราภาษี

กำไรสุทธิ ปี 2559 ปี 2560 ขึ้นไป

0-3 แสนบาท 0% 0%

3 แสนบาทขึ้นไป 0% 10%
... See MoreSee Less

View on Facebook

อัตราภาษีนิติบุคคลปี 2559 และ 2560 ขึ้นไป

บริษัท หรือ ห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล นิติบุคคลขนาดกลาง และขนาดย่อม ที่ได้ยื่นคำขอจดแจ้งผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของ กรมสรรพากร ตั้งแต่วันที่ 15 มกราคม 2559 ถึง วันที่ 15 มีนาคม 2559 ว่าเป็นผู้ประกอบการตามพระราชกำหนดการยกเว้นและสนับสนุนการปฏิบัติการเกี่ยวกับภาษีอากรตามประมวลรัษฏากร และต้องไม่ถูกเพิกถอนการได้รับการยกเว้นตามพระราชกำหนดฯ จะได้สิทธิประโยชน์ ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล ดังนี้ (ต้องมีรายได้ไม่เกิน 30 ล้านบาทต่อปี และ ทุนจดทะเบียนไม่เกิน 5 ล้านบาท)

อัตราภาษี

กำไรสุทธิ ปี 2559 ปี 2560 ขึ้นไป

0-3 แสนบาท 0% 0%

3 แสนบาทขึ้นไป 0% 10%
... See MoreSee Less

View on Facebook

อธิบดีกรมการค้าภายใน ยืนยัน พ.ร.บ.ภาษีสรรพามิต พ.ศ. 2560 ไม่กระทบราคา เหล้า เบียร์
พ.ร.บ. ภาษีสรรพาสามิต พ.ศ. 2560 ที่ประกาศใน ราชกิจจานุเบกษา แล้วเมื่อ 20 มี.ค. 2560 และจะมีผลบังคับ อีก 180 วัน คืออีกประมาณ เดือน ก.ย. 2560 โดย อัตราภาษีจะเก็บเพิ่มเป็น 30% สำหรับสินค้าประเภทเครื่องดื่ม

ไม่กระทบหรอก ท่านอธิบดี แค่เดิม ซื้อ เบียร์ ไฮเนอร์เก้น ในสถานบันเทิง ราคา 180 บาท เพิ่ม เป็น ขวดละ 300 บาทเอง ทิปเด็กที่ละ 500 บาท ยัง จิ๊บ ๆ เลย สำหรับคนไทย จริงม่ะ 5555

เครดิต www.ryt9.com
... See MoreSee Less

View on Facebook

อธิบดีกรมการค้าภายใน ยืนยัน พ.ร.บ.ภาษีสรรพามิต พ.ศ. 2560 ไม่กระทบราคา เหล้า เบียร์
พ.ร.บ. ภาษีสรรพาสามิต พ.ศ. 2560 ที่ประกาศใน ราชกิจจานุเบกษา แล้วเมื่อ 20 มี.ค. 2560 และจะมีผลบังคับ อีก 180 วัน คืออีกประมาณ เดือน ก.ย. 2560 โดย อัตราภาษีจะเก็บเพิ่มเป็น 30% สำหรับสินค้าประเภทเครื่องดื่ม

ไม่กระทบหรอก ท่านอธิบดี แค่เดิม ซื้อ เบียร์ ไฮเนอร์เก้น ในสถานบันเทิง ราคา 180 บาท เพิ่ม เป็น ขวดละ 300 บาทเอง ทิปเด็กที่ละ 500 บาท ยัง จิ๊บ ๆ เลย สำหรับคนไทย จริงม่ะ 5555
... See MoreSee Less

View on Facebook

อัตราภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่คาดว่าจะใช้ในปี พ.ศ. 2562 สาระสำคัญ เป็นดังนี้

1. ทีดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ใช้ประโยชน์ในการประกอบเกษตรกรรมให้มีอัตราภาษีไม่เกิน 0.2% ของฐานภาษี

2.ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ใช้ประโยชน์เป็นที่อยู่อาศัย อัตรา ภาษีไม่เกิน 0.5% ของฐานภาษี

3.ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ใช้ประโยชน์อื่น เช่น เพื่อการ พาณิชยกรรม ให้มีอัตราภาษีไม่เกิน 2% ของฐานภาษี

4.ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ทิ้งไว้ว่างเปล่า อัตราภาษีไม่เกิน 2% ของฐานภาษี แต่ในส่วนนี้ ให้มีการเก็บเพิ่ม 0.5% ทุกๆ 3 ปี สูงสุดไม่เกิน 5%

ยกเว้นมูลค่าของฐานภาษีสำหรับที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่เจ้าของเป็นบุคคลธรรมดา ใช้เป็นที่อยู่อาศัย และมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน มูลค่าไม่เกิน 50 ล้านบาท

เครดิต www.daily.khaosod.co.th
... See MoreSee Less

View on Facebook

รับทำบัญชี เริ่มต้นเดือนละ 500 บาท โทร 099-1169628 ... See MoreSee Less

View on Facebook

รับทำบัญชี เริ่มต้นเดือนละ 500 บาท 099-1169628 ... See MoreSee Less

View on Facebook

อัตราภาษีปี 2559 ธุรกิจ เอส เอ็มอี กำไรเท่าไรได้รับยกเว้นทั้งจำนวน ส่วนปี 2560 กำไร 300,000 แรก ยกเว้น มากกว่านั้น 10 เปอร์เซ็นต์ ครับ ... See MoreSee Less

View on Facebook

ใกล้ถึงเทศกาล ยื่น งบการเงินแล้ว สนใจดูตัวเลขบัญชี งบการเงินของบริษัทเราหน่อย ดูซิ ปี ที่แล้ว กำไรดีหรือเปล่า เขาลดภาษีให้ด้วยน่า ปี 2559 กำไรเท่าไรก็ไม่ต้องเสีย ภาษี รัฐบาลลุงตู่เขาใจดี
555
... See MoreSee Less

View on Facebook

บริษัท วิลันกร บัญชี จำกัด ตั้งอยู่เลขที่ 33/450 หมู่บ้าน บางนา วิลล่า ซอยพลอย 1 ถนน บางนา-ตราด ต.บางแก้ว อ.บางพลี จังหวัดสมุทรปราการ โทร 02-7450326,02-7450327,0991169628 ... See MoreSee Less

View on Facebook

รับทำบัญชี รับทำบัญชีบางนา 099-1169628 ได้อัพเดตรูปโปรไฟล์ ... See MoreSee Less

View on Facebook

รับทำบัญชี รับทำบัญชีบางนา 099-1169628 ได้อัพเดตรูปภาพหน้าปก ... See MoreSee Less

View on Facebook