กรมพัฒน์ออกหลักเกณฑ์ การรับรองคุณภาพ สำหรับ สำนักงานบัญชี ใหม่

นายทศพล ทังสุบุตร อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า  เปิดเผยแก่ สำนักงานบัญชี การจัดทำบัญชี ให้ถูกต้องครบถ้วนตามกฎหมายและมาตรฐานการบัญชีนั้นเป็นสิ่งสำคัญที่สามารถสะท้อนผลการดำเนินงานและฐานะทางการเงินที่แท้จริงของกิจการได้ จากการสำรวจเบื้องต้น พบว่า มีนิติบุคคลจำนวนมากที่ใช้บริการ สำนักงานบัญชี ในการจัดทำบัญชีและงบการเงิน กรมพัฒนาธุรกิจการค้าพิจารณาแล้วว่าสำนักงานบัญชีมีบทบาทสำคัญในการสนับสนุนให้ธุรกิจจัดทำงบการเงินอย่างครบถ้วน ถูกต้องสอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องก่อให้เกิดประโยชน์เชิงเศรษฐกิจแก่ผู้ใช้งบการเงินในด้านการตัดสินใจ การลงทุน ซึ่งจะเป็นผลกระทบในภาพรวมเศรษฐกิจของประเทศให้เจริญเติบโตอย่างยั่งยืน

กรมฯ จึงได้ออกประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการรับรองคุณภาพ สำนักงานบัญชี พ.ศ.2564 ให้ทันสมัย ครอบคลุม เหมาะสมกับสภาวการณ์และมาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพที่เปลี่ยนแปลงไป โดย 1.ปรับปรุงข้อกำหนดการรับรองคุณภาพสำนักงานบัญชีแนบท้ายประกาศฯ เพื่อให้สอดคล้องกับข้อกำหนดมาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001 : 2015 ซึ่งข้อกำหนดเพิ่มเติมในเรื่อง บริบทองค์กรของสำนักงานบัญชี และการดำเนินการต่อความเสี่ยงและโอกาส เป็นต้น 2.การยกเลิกแบบคำขอรับหนังสือรับรอง (ร.สบ.๑) แบบคำขอต่ออายุหนังสือรับรอง (ร.สบ.๒) และแบบคำขอทั่วไป (ร.สบ.๓) โดยการยื่นคำขอทางอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบสำนักงานบัญชีคุณภาพ (e-Accfirm)

 นอกจากนี้ ยังกำหนดเครื่องหมายรับรองสำนักงานบัญชีคุณภาพ เพื่อเป็นการส่งเสริมให้สำนักงานบัญชีไทยปฏิบัติงานอย่างมีมาตรฐาน และเป็นที่ยอมรับต่อสาธารณชน และมีมาตรฐานในการปฏิบัติงาน โดยอ้างอิงจากมาตรฐานสากล ตลอดจนเป็นการยกระดับให้ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีสู่การเป็นสำนักงานบัญชีดิจิทัล (Digital Accounting Firm)

สำหรับ สิทธิประโยชน์ของสำนักงานบัญชีที่ได้รับการรับรองจากกรม คือ

1.ได้รับหนังสือรังรอง

2.ได้รับการเผยแพร่ชื่อและที่ตั้งของสำนักงานบัญชีให้สาธารณชนทราบ

3.ใช้เครื่องหมายรับรองตลอดอายุของหนังสือรับรอง (3 ปี นับแต่วันที่ออกหนังสือรับรอง)

4.หัวหน้าสำนักงานบัญชี หุ้นส่วนผู้จัดการ หรือกรรมการในสำนักงานบัญชี ซึ่งเป็นสมาชิกของสภาวิชาชีพบัญชีหรือขึ้นทะเบียนไว้กับสภาวิชาชีพบัญชี เป็นผู้ขอจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนและบริษัทจำกัดสามารถลงลายมือชื่อต่อหน้าได้ตามที่นายทะเบียนกลางประกาศกำหนด

5.หัวหน้าสำนักงานบัญชีเป็นตัวแทนของผู้ประกอบการในการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนและบริษัทให้หัวหน้าสำนักงานบัญชีเป็นตัวแทนของผู้ประกอบการในการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนและบริษัท โดยมีอำนาจหน้าที่ตามที่กำหนดไว้ในระเบียบสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลาง ว่าด้วยการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนและบริษัทผ่านระบบจดทะเบียนนิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Registration) สำนักงานบัญชีมีบทบาทสำคัญในการสนับสนุนให้ธุรกิจจัดทำบัญชีและงบการเงินให้ถูกต้องตามกฎหมาย

ที่มา : กรมพัฒนาธุรกิจการค้า